จังหวัด

ยื่นเสนอโครงการจำนวน 77 จังหวัด   รวมทั้งสิ้น 2830 โครงการ    เป็นยอดเงินรวม 25,430,798,807 บาท ( 25,430.80 ล้านบาท)
42
โครงการ
งบ. 359,275,517 ฿
43
โครงการ
งบ. 2,510,613,410 ฿
52
โครงการ
งบ. 335,493,292 ฿
44
โครงการ
งบ. 283,193,500 ฿
35
โครงการ
งบ. 156,347,344 ฿
53
โครงการ
งบ. 643,352,289 ฿
63
โครงการ
งบ. 692,399,309 ฿
18
โครงการ
งบ. 130,270,000 ฿
25
โครงการ
งบ. 910,939,896 ฿
22
โครงการ
งบ. 105,681,737 ฿
6
โครงการ
งบ. 32,438,570 ฿
58
โครงการ
งบ. 332,294,722 ฿
44
โครงการ
งบ. 498,001,351 ฿
34
โครงการ
งบ. 80,202,251 ฿
24
โครงการ
งบ. 105,777,470 ฿
7
โครงการ
งบ. 398,277,799 ฿
70
โครงการ
งบ. 166,869,331 ฿
31
โครงการ
งบ. 112,652,380 ฿
42
โครงการ
งบ. 248,621,800 ฿
43
โครงการ
งบ. 419,716,005 ฿
18
โครงการ
งบ. 121,594,300 ฿
17
โครงการ
งบ. 51,806,962 ฿
14
โครงการ
งบ. 100,654,500 ฿
93
โครงการ
งบ. 352,763,770 ฿
12
โครงการ
งบ. 59,953,000 ฿
15
โครงการ
งบ. 91,302,000 ฿
8
โครงการ
งบ. 242,622,500 ฿
39
โครงการ
งบ. 372,368,815 ฿
19
โครงการ
งบ. 111,789,060 ฿
9
โครงการ
งบ. 89,911,700 ฿
11
โครงการ
งบ. 249,781,240 ฿
37
โครงการ
งบ. 227,919,372 ฿
58
โครงการ
งบ. 347,745,076 ฿
25
โครงการ
งบ. 117,321,411 ฿
40
โครงการ
งบ. 162,175,038 ฿
28
โครงการ
งบ. 536,449,850 ฿
32
โครงการ
งบ. 1,115,980,683 ฿
59
โครงการ
งบ. 216,144,006 ฿
16
โครงการ
งบ. 115,255,927 ฿
12
โครงการ
งบ. 394,943,000 ฿
26
โครงการ
งบ. 210,118,500 ฿
30
โครงการ
งบ. 209,455,718 ฿
35
โครงการ
งบ. 1,514,888,008 ฿
31
โครงการ
งบ. 211,540,950 ฿
43
โครงการ
งบ. 217,448,692 ฿
9
โครงการ
งบ. 119,047,510 ฿
24
โครงการ
งบ. 86,472,710 ฿
26
โครงการ
งบ. 58,469,413 ฿
41
โครงการ
งบ. 214,420,676 ฿
66
โครงการ
งบ. 266,094,124 ฿
29
โครงการ
งบ. 293,802,378 ฿
15
โครงการ
งบ. 217,689,180 ฿
59
โครงการ
งบ. 129,747,714 ฿
6
โครงการ
งบ. 15,218,900 ฿
11
โครงการ
งบ. 18,204,400 ฿
33
โครงการ
งบ. 283,232,027 ฿
18
โครงการ
งบ. 89,624,944 ฿
6
โครงการ
งบ. 20,468,000 ฿
37
โครงการ
งบ. 384,584,400 ฿
68
โครงการ
งบ. 1,069,724,424 ฿
60
โครงการ
งบ. 319,643,421 ฿
110
โครงการ
งบ. 719,124,955 ฿
23
โครงการ
งบ. 597,222,759 ฿
39
โครงการ
งบ. 120,349,000 ฿
15
โครงการ
งบ. 110,607,926 ฿
37
โครงการ
งบ. 698,141,200 ฿
10
โครงการ
งบ. 33,124,000 ฿
8
โครงการ
งบ. 17,917,540 ฿
43
โครงการ
งบ. 271,613,500 ฿
22
โครงการ
งบ. 127,864,684 ฿
74
โครงการ
งบ. 1,029,611,004 ฿
112
โครงการ
งบ. 835,482,850 ฿
19
โครงการ
งบ. 71,700,000 ฿
125
โครงการ
งบ. 526,803,605 ฿
136
โครงการ
งบ. 493,018,513 ฿
40
โครงการ
งบ. 124,652,700 ฿
26
โครงการ
งบ. 102,768,300 ฿