จังหวัด

ยื่นเสนอโครงการจำนวน 77 จังหวัด   รวมทั้งสิ้น 2723 โครงการ    เป็นยอดเงินรวม 24,914,944,444 บาท ( 24,914.94 ล้านบาท)
42
โครงการ
งบ. 359,275,517 ฿
43
โครงการ
งบ. 2,510,613,410 ฿
49
โครงการ
งบ. 333,563,292 ฿
44
โครงการ
งบ. 283,193,500 ฿
32
โครงการ
งบ. 152,160,925 ฿
52
โครงการ
งบ. 643,352,289 ฿
60
โครงการ
งบ. 679,724,409 ฿
18
โครงการ
งบ. 130,270,000 ฿
24
โครงการ
งบ. 905,939,896 ฿
18
โครงการ
งบ. 85,446,857 ฿
5
โครงการ
งบ. 28,423,270 ฿
57
โครงการ
งบ. 327,294,722 ฿
32
โครงการ
งบ. 465,902,600 ฿
34
โครงการ
งบ. 80,082,251 ฿
24
โครงการ
งบ. 105,777,470 ฿
7
โครงการ
งบ. 398,277,799 ฿
66
โครงการ
งบ. 165,364,331 ฿
31
โครงการ
งบ. 112,652,380 ฿
41
โครงการ
งบ. 225,555,900 ฿
40
โครงการ
งบ. 412,525,705 ฿
16
โครงการ
งบ. 116,838,800 ฿
17
โครงการ
งบ. 51,806,962 ฿
11
โครงการ
งบ. 71,957,500 ฿
90
โครงการ
งบ. 343,008,570 ฿
12
โครงการ
งบ. 59,953,000 ฿
9
โครงการ
งบ. 72,552,000 ฿
8
โครงการ
งบ. 242,622,500 ฿
39
โครงการ
งบ. 372,368,815 ฿
19
โครงการ
งบ. 111,789,060 ฿
9
โครงการ
งบ. 89,863,737 ฿
9
โครงการ
งบ. 223,181,240 ฿
37
โครงการ
งบ. 228,049,372 ฿
58
โครงการ
งบ. 347,745,076 ฿
24
โครงการ
งบ. 112,337,411 ฿
39
โครงการ
งบ. 159,925,038 ฿
26
โครงการ
งบ. 529,151,850 ฿
32
โครงการ
งบ. 1,115,980,683 ฿
59
โครงการ
งบ. 216,144,006 ฿
12
โครงการ
งบ. 98,064,927 ฿
12
โครงการ
งบ. 394,943,000 ฿
26
โครงการ
งบ. 210,118,500 ฿
30
โครงการ
งบ. 209,455,718 ฿
34
โครงการ
งบ. 1,504,888,708 ฿
30
โครงการ
งบ. 210,626,500 ฿
43
โครงการ
งบ. 217,448,692 ฿
9
โครงการ
งบ. 119,047,510 ฿
23
โครงการ
งบ. 81,472,710 ฿
23
โครงการ
งบ. 57,965,013 ฿
39
โครงการ
งบ. 210,920,676 ฿
65
โครงการ
งบ. 259,035,624 ฿
28
โครงการ
งบ. 290,802,378 ฿
15
โครงการ
งบ. 217,689,180 ฿
57
โครงการ
งบ. 129,440,964 ฿
6
โครงการ
งบ. 15,218,900 ฿
10
โครงการ
งบ. 13,204,400 ฿
32
โครงการ
งบ. 281,779,027 ฿
18
โครงการ
งบ. 89,624,944 ฿
6
โครงการ
งบ. 20,968,000 ฿
37
โครงการ
งบ. 384,584,400 ฿
66
โครงการ
งบ. 1,059,780,424 ฿
60
โครงการ
งบ. 319,643,421 ฿
110
โครงการ
งบ. 719,124,955 ฿
22
โครงการ
งบ. 595,222,759 ฿
38
โครงการ
งบ. 119,189,000 ฿
15
โครงการ
งบ. 110,607,926 ฿
35
โครงการ
งบ. 669,886,200 ฿
10
โครงการ
งบ. 33,124,000 ฿
8
โครงการ
งบ. 17,917,540 ฿
42
โครงการ
งบ. 259,613,500 ฿
22
โครงการ
งบ. 127,864,684 ฿
68
โครงการ
งบ. 1,003,676,154 ฿
107
โครงการ
งบ. 765,294,850 ฿
16
โครงการ
งบ. 50,969,000 ฿
125
โครงการ
งบ. 526,803,605 ฿
133
โครงการ
งบ. 481,972,513 ฿
38
โครงการ
งบ. 109,561,700 ฿
20
โครงการ
งบ. 56,720,300 ฿